Υπαναχώρηση από τη σύμβαση

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την παραλαβή των αγαθών χωρίς να αναφέρει κανέναν λόγο. Μόνο ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα.

Έχουμε ένα σημείο επαφής σε κάθε χώρα που αποστέλλουμε όπου μπορείτε να στείλετε επιστροφές ή αξιώσεις (το πακέτο αποστέλλεται αυτόματα σε εμάς), επομένως δεν υπάρχουν επιπλέον έξοδα αποστολής.

Διεύθυνση επιστροφής:

Packeta International
94215179 - kafesbarista.gr
Geniki Taxydromiki hub Thessaloniki
Esoteriki Periferiaki (Internal Ring Road) Thesi Dialogis OSE -
Parodos Sof.Venizelou
54628 Thessaloniki

Ή μπορείτε να στείλετε τα προϊόντα επιστροφής απευθείας σε εμάς: NajTrade sro, Nemcovej 30, 040 01 Kosice, Σλοβακία

Τα εμπορεύματα θα θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί από τον Αγοραστή τη στιγμή που ο Αγοραστής ή τρίτο μέρος (εκτός από τον μεταφορέα) που ορίζεται από τον Αγοραστή αποδέχεται όλα τα μέρη των αγαθών που παραγγέλθηκαν ή, εάν (α) τα αγαθά που παραγγέλθηκαν από ο Αγοραστής σε μία παραγγελία παραδίδονται χωριστά, τη στιγμή της αποδοχής του τελευταίου αντικειμένου που παραδόθηκε. (β) η παράδοση γίνεται σε πολλά μέρη ή τεμάχια, τη στιγμή της παραλαβής του τελευταίου παραδοθέντος εξαρτήματος ή τεμαχίου· (γ) τα εμπορεύματα παραδίδονται επανειλημμένα για μια καθορισμένη περίοδο, τη στιγμή της αποδοχής των πρώτων αγαθών από την παραγγελία.

Ο Αγοραστής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση για την παράδοση των αγαθών πριν από την έναρξη της περιόδου υπαναχώρησης.

Ο Αγοραστής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση όταν:

  • η πώληση αγαθών πραγματοποιείται σύμφωνα με ειδικές απαιτήσεις του καταναλωτή, προϊόντα προσαρμοσμένα στα μέτρα σας ή προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ρητά για έναν καταναλωτή,
  • οι πωλήσεις αγαθών υπόκεινται σε ταχεία φθορά ή φθορά,
  • τα εμπορεύματα πωλούνται σε προστατευτικό δοχείο το οποίο δεν πρέπει να επιστραφεί για λόγους υγείας ή υγιεινής και όπου το προστατευτικό δοχείο έχει σπάσει μετά την παράδοση (π.χ. καπάκια που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα),
  • η πώληση αγαθών, από τη φύση τους, μπορεί να αναμειγνύεται άρρηκτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση.

Ο Αγοραστής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εγγράφως ή σε άλλο σταθερό μέσο (π.χ. μέσω e-mail) ή υποβάλλοντας μια συμπληρωμένη φόρμα διαθέσιμη εδώ.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί επίσης να ασκηθεί με την αποστολή ειδοποίησης υπαναχώρησης την τελευταία ημέρα της περιόδου των 14 ημερών.

Ο Πωλητής, εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης ακύρωσης, θα επιστρέψει στον Αγοραστή όλες τις πληρωμές που έλαβε ο Πωλητής βάσει ή σε σχέση με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς, παράδοσης και αποστολής και άλλα έξοδα και χρεώσεις. Ο Πωλητής θα αποζημιώσει τον Αγοραστή με τον ίδιο τρόπο που ο Αγοραστής πραγματοποίησε την πληρωμή. Ο Αγοραστής μπορεί να συμφωνήσει με τον Πωλητή για άλλη μέθοδο αποζημίωσης.

Ο Πωλητής δεν υποχρεούται να πληρώσει πρόσθετα έξοδα στον Αγοραστή εάν ο Αγοραστής έχει επιλέξει ρητά μια μέθοδο παράδοσης διαφορετική από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής. Το πρόσθετο κόστος είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους παράδοσης που επιλέγει ο Αγοραστής και του κόστους της φθηνότερης τυπικής μεθόδου παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής.

Σε περίπτωση ακύρωσης, ο Πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει την πληρωμή στον Αγοραστή έως ότου παραδοθούν τα αγαθά στον Αγοραστή ή έως ότου ο Αγοραστής αποδείξει ότι τα αγαθά έχουν σταλεί στον Πωλητή, εκτός εάν ο Πωλητής προτείνει να συλλέγονται από τον ίδιο τον Αγοραστή ή από άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτόν.

Ο Αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά ή να τα παραδώσει στον Πωλητή ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον πωλητή για παραλαβή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπαναχώρησης. Η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί για μεταφορά το αργότερο την τελευταία ημέρα της περιόδου. Η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί για μεταφορά το αργότερο την τελευταία ημέρα της εν λόγω περιόδου.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο Αγοραστής επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα επιστροφής των αγαθών στον Πωλητή ή στο πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από τον Πωλητή να παραλάβει τα αγαθά και τα έξοδα επιστροφής των αγαθών που, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να επιστραφούν από Θέση.

Ο Αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει από το χειρισμό των αγαθών πέραν του αναγκαίου για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας των προϊόντων.

Ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει τη λειτουργικότητα των αγαθών μετά την παράδοση, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αγαθά εάν υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Προκειμένου να προσδιοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα των αγαθών, ο καταναλωτής θα πρέπει να χειρίζεται και να ελέγχει τα αγαθά μόνο με τον ίδιο τρόπο που θα του επιτρεπόταν σε ένα κανονικό κατάστημα. Ο Αγοραστής υποχρεούται να χειρίζεται και να επιθεωρεί τα προϊόντα με προσοχή κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης.

Στο Košice, 28 Μαρτίου 2018