Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η χρήση τους για την εκτέλεση της σύμβασης καταναλωτή που ο Πωλητής συνάπτει με τον Αγοραστή υποβάλλοντας μια παραγγελία σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτή η σύμβαση καταναλωτή αποτελεί επίσης τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή αποτελεί συμβατική απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης. Η παροχή προσωπικών δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Η μη παροχή στον Πωλητή όλων των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία σύναψης της σύμβασης αγοράς.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ο Πωλητής ενεργεί σύμφωνα με τον Νόμο 18/2018 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σύναψη σύμβασης καταναλωτή.

Ο Πωλητής επεξεργάζεται τακτικά τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή θα αποθηκευτούν στο πληροφοριακό σύστημα του Πωλητή για δέκα χρόνια.

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ενημερώνει τα προσωπικά του δεδομένα σε ηλεκτρονική λειτουργία στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος, στην περιοχή πελατών, αφού συνδεθεί ή χρησιμοποιώντας τις διάφορες φόρμες (μέσω e-mail, γραπτώς).

Για τη σύμβαση καταναλωτή, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους - εταιρείες ταχυμεταφορών και στην εταιρεία που επεξεργάζεται λογιστικά έγγραφα.

Τα προσωπικά στοιχεία του Αγοραστή δεν αποκαλύπτονται.

Ο Πωλητής μπορεί να παρέχει τα προσωπικά στοιχεία του Αγοραστή (στο βαθμό: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην εταιρεία Heureka Shopping sro, αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος "Επαληθεύτηκε από τον πελάτη", προκειμένου να λάβει σχόλια από τον Αγοραστή σε σχέση με αγορά που έγινε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή.

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση από τον Πωλητή για το ποια από τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή υποβάλλονται σε επεξεργασία στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα, καθώς και στον σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία, στις κατηγορίες δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, στους οποίους διατίθενται προσωπικά δεδομένα, για πόσο καιρό αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα, εάν πρόκειται για αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ , υπάρχει.

Η πρώτη παροχή των παραπάνω προσωπικών στοιχείων στον Αγοραστή είναι δωρεάν. Η επανειλημμένη παροχή των προσωπικών στοιχείων που ζητούνται από τον αγοραστή θα υπόκειται σε ένα τέλος διαχείρισης 5 €.

Ο Αγοραστής μπορεί να απαιτήσει από τον Πωλητή να διορθώσει ή να συμπληρώσει τυχόν ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τον Αγοραστή. Ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του ή τον περιορισμό της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων. Ο Αγοραστής μπορεί επίσης να αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον Αγοραστή είναι επίσης απαραίτητη για την αρχειοθέτηση (για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Πωλητή βάσει της νομοθεσίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας, π.χ. να διατηρεί λογιστικά έγγραφα για δέκα χρόνια). Εάν ο Αγοραστής ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη σύμβαση αγοράς, το αίτημά του μπορεί να απορριφθεί.

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Πωλητή να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή, εάν ο Αγοραστής αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που απαιτείται για να επαληθεύσει ο Πωλητής την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στον Πωλητή σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε άλλο χειριστή, εάν είναι τεχνικά δυνατό.

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Μπορεί επίσης να αντιταχθεί εάν τα δεδομένα του υποβληθούν σε επεξεργασία για το έννομο συμφέρον του Πωλητή.

Εάν ο Αγοραστής υποπτεύεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για να κινήσει τη διαδικασία προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν και για προσυμβατικές σχέσεις (δηλαδή εγγραφή σε ηλεκτρονικό κατάστημα για μελλοντικές αγορές ή, για παράδειγμα, αίτημα προσφοράς ή πληροφοριών σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες του πωλητή).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Πωλητής μπορεί να αποθηκεύει μικρά αρχεία δεδομένων - cookies - στη συσκευή του Αγοραστή, χάρη στα οποία το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα δραστηριότητας και ρυθμίσεων (π.χ. όνομα σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς κ.λπ. .) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή χρησιμοποιεί cookies για να θυμάται τις ρυθμίσεις χρήστη του αγοραστή και για την απαραίτητη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος ή για σκοπούς μάρκετινγκ. Ο Αγοραστής μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του και, εάν είναι απαραίτητο, να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στη συσκευή του για να αποτρέψει την αποθήκευση των cookies. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Αγοραστής μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστεί με μη αυτόματο τρόπο ορισμένες ρυθμίσεις κατά την επιστροφή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες του Ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να μην λειτουργούν.